سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

ه :دیدگاه مرغداری رقابتی و تجارتی

هزینه کمتر تولید بیشتر بحث اصلی اقتصاد است یعنی از نظر اقتصادی کاری بصرفه است که با کمــترین هــــزینه بیشترین تولید را داشته باشد .  در مورد دام و طیوراین مسئله مهمتر است چون مسئله بازار، روشهای مختلف نگهداری ، استرسها ، بیماریها ، تغذیه ، مکان نگهداری و... مطرح است . چون مرغ تخمگذار حساس است باید مکان نگــــهداری آن مناسب باشد یعنی از نظر تهویه ، حرارت ، دستـــــرسی به دان وآب ، بهداشت و...کمترین مشکل را داشته باشــــــــــد تا استرسها باعث کاهش تولید نشوند. 

سالنها را می توان براساس معیارهای زیـــرطبقه بندی نمود :
1-ازنظر شکل ظاهری
        - سالنهای باز
        - سالنهای بسته
2- ازنظر بستر وسیستم نگهداری
        - سالن با سیستم قفس
        - سالن با بستر پوشال
        - سالن با بسترنرده 
 پوشال
        - سالن با بستر تمام نرده
        - سالن با سیستم گودال عمیق
3- از نظر دوره پرورش
        - لانه مخصوص جوجه ها
        - لانه مخصوص نیمچه ها
        - لانه مخصوص مرغهای جوان
        - لانه مخصوص مرغهای تخمگذار

سالنهای مرغداری با سیستم باز:               

در این سالنها تهویه متکی به جریان طبیعی هواست ومشخصه  اصلی این سالنها وجود پنجره هائی دردیوارهای شمالی و جنوبــی   انهاست که به ازای هر 18-15متر مربع فضای کف یک متر مربع پنجره لازم است .

عرض سالن : باید در حدود2/12-8/9متر باشد.عریضترازاین درآب و هوای گرم بخوبی تهویه نمی شود وتجهیزات بیشتری لازم دارد ومشکلا ت بیشتری نیز دارد .

 طول سالن: زمین ،  تجهیزات وتعداد جوجه هائی که نگــهداری می شوند تعین کننده طول سالن می باشند.

ارتفاع سالن: بین پایه تا سقف باید در حدود4/2متــرباشد.در مناطق گرمسیر می توان 3 متردر نظرگرفت.سالنهای با سیستــم نرده ویا سالنهایی که محلی برای نگهداری کود درزیراحداث شده ا ست باید 3/4ارتفاع داشته باشند.

شکل سقف: معمولا شیروانی بوده وسایبانی ساختــه می شود که علاوه بر تامین سایه ازورود باران به داخل جلوگیری کند.

هواکش سقفی: می توان در سقف ان را نصب کرد.

فونداسیون و کف: پایه ریزی ان باید محکم باشدوبرای راحتی در شستن و حمل ونقل وسایل کف باید سیمان یا مواد مشابه باشد جهت سالنــها: باید درجهتی ساختــه شوندکه حداکثراستفــاده از  جریان طبیعی هوا و نورخورشید شود .

سالن مرغداری با سیستم بسته:اساس کلی سالن های باز و بسته مشابه است. سیستم کاملا بسته

وفاقد پنجره است و کلیه شرائط تا انجا کـه امکان دارد درحد طبیعی است. هوا از طریق کانالهائی وارد سالن شده و از طریق هواکــش خارج می شود. برای روشنائی ازلامپ استفاده می شود.عایق بندی خیلی مهم است. تهویه این سالنها مشکل اما گرم کردن آنها مشـــکل نیست . عرض سالن: چون تهویه مکانیکی است5/16-2/12 مترمناسب است وعریضتراز این تهویه مشکل است.

تهویه ،کاهش سطح به ازای هرپرنده ،کارگرکمتر، باروری بالاتردرمرغهای مادر، جمع آوری بهترمدفوع وبهداشت باعث گـــردیده تا ابداعاتی درسیستمهای نگهداری رخ دهد برهمین اساس درقالب سالن بازوبسته چندین نوع سالن دیگررا ساختند.
     1- سالنهای با سیستم قفس: دوران نگهداری مرغ تخمگذاربه سه مرحله پرورش ، رشد وتولید تقسیم می شود که ممکن است یک ، دو و یا هرسه مرحله در قفس نگهداری شوند.

مزایای قفس :
   - کنترل ، بهداشت ، واکسن ، دارو، انتخاب وحذف مرغها اسان است.
   - کوکسیدیوزوکرچی حذف می شود.
   - می توان تعداد مرغ بیشتری درواحد سطح نگهداشت.
   - مرغها غذای دقیق می خورند وریخت وپاش غذا کمتر است.
   - تخم مرغها تمیزتروشکستگی کمتری دارند.

معایب قفس:
    - سرمایه گذاری اولیه زیاد است. 
    - اگروسایل خودکار نباشد کارگر بیشتری نیازاست.
    - مرغها ازنظرفیزیولوزیکی وضعیت بدی دارند چون تحرک کمی دارند.
    - بدلیل عدم استفاده ازنورخورشید ومواد فضـای گردش خود مرغها کاملا وابسته به جیره هستند .       
    - لکه خونی تخم مرغها بیشتر می شود .
    - اثرعوامل محیطی روی مرغها زیاد است .

2- سالن با بستر پوشال: مرغها روی بستر پوشال نگهــداری می شوند. دراین سالنها لانه های تخمگذاری وجود دارد که مــرغ برای گذاشتن تخم واردان می شود.
 مزایا:
    چون مرغها بستررانوک می زنندکانی بالیسم کمتر می شودوکمتربا کمبود ویتامین های گروه ب مواجه می شوند. حرارت ناشی ازتخمیربسترکمک به گرم شدن لانه می کند. هزینه بسترکم است.
     معایب:
   - ابتلا به بیماریهای انگلی وعفونی زیاد است.
   - بعلت گردوغبارابتلا به بیماریهای تنفسی زیاد است.
   - نگهداری مرغ درواحدسطح محدودیت دارد.
   - تعویض بستر در هر دوره گران تمام می شود.

3- سالن با بسترنرده  پوشال:

مناســبترین نوع برای طیوری است که تخم مرغ کشی  تولید میکنندبخصوص جوجـــه برای گله های مادرگوشتی تا بهترجفت گیری  نمایند. گاهی بجای نرده از توری استفاده می شود که خوب نیست. حدود60% ازکف باید نرده و40% پوشال باشد. عرض نرده ها 5-5/ 2سانتیمتروفضای خالی بین انها 5/2سانتیمتربــــوده ودرجهت طول سالن نصب میگردند وارتفاع ان از کف باید 68سانتیمترباشد

  نرده ها راهم دروسط وهم درکناردیوارنصب می کنند.آبخوری ودانخوری روی بسترنرده ای قرارمی گیرند. لانه های تخمگذاری هم وجود دارند.                                     

مزایا:

- تعداد تخم مرغ بیشتری درواحد سطح تولید می شود زیرا سطــح مورد نیازپرنده کمتراست.

- تولید تخم مرغ هرپرنده بیشترازبسترتمام نردهای است.

- ازنظرتخم مرغ نطفه داربه بسترتمام نرده ای برتری دارد.

معایب:

- هزینه ان نسبت به تمام پوشال بیشتر است.

- تولید هرپرنده کمترازبسترتمام پوشال است.

- ازدحــام طیوردرقسمت نرده ای باعث افزایش تخم مرغ هــای کثیف می شود.         

4- سالن با بستر تمام نرده ای

سطح موردنیازبرای هرپرنده نسبت به بسترپوشال کــمتراست ولوازم ساخت نرده ، اندازه نرده و فاصله بین نرده ها همانند نرده بسترنرده  پوشال است. برای گله های تخمگذارومادرتخمگذاربسترخوبــی است ولانه تخمگذاری باید به اندازه کافی باشند.  

5- سالن با سیستم گودال عمیق:

سالن با ارتفاع زیاد نیزنام دارد. دراین سیستم دونوع سالن مورد بحث است یکی درطبقه فوقانی که قفسه یا نرده روی انست ودیگری در زیرقرار گرفته وسقف ندارد که کود دران انباشتـه می شود. این

گودالها 1/2مترارتفاع دارند که کود دران خشک می شود. اکثراین سالنها دارای سیستم بسته هستند وهـوا ازروزنه هائی واردسالن شده وپس ازگرم شدن توسط هواکش به گودال کشیده شده ورطوبت کود را جذب می کند. بعد ازپایان هر دوره کود تخلیه می شود اما گـــاهی تا 7ســـال درهمان گودال نگهداری می شود.

ساختمان مرغداری ازنظردوره پرورش:

1- لانه مخصوص جوجه ها یااطاق مادر:

دراین لانه جوجه یک روزه را تا 9-8هفتگی نـــــگه می دارند.

  2- لانه مخصوص نیمچه ها:

 بعداز6هفتگی جوجه ها به این لانه منتقل می شوند ومعمولا 6-4 هفته دراین لانه نگهداری می شود .

  3 - لانه مخصوص نگهداری مرغهای جوان :

از 12 هفتگی تا چند روز قبل از شروع تخم گذاری مرغـهای جوان در این لانه نگهداری می شوند  که لانه های انتظار هم می نامند .

4- لانه مرغ تخمی

چند روز قبل از شروع تخم گذاری مرغها را به این سالن منتقل میکنند وتا پایان دوره دراین سالن نگـهداری می شوند . امروزه برای صرفه جویی جوجه ها را تا روز اول تـخم گذاری در یک سالن نگهداری می کنند و فقط هنــگام شروع تخم گذاری انها را به سالن تولید منتقل می کنند .

کلسیم مورد نیاز مرغهای تخمگذار

بر اساس تحقیقات به عمل آمده کلسیم مورد نیاز گله های تخمگذار طی هشتاد و پنج سال اخیر مرتبا تغییر یافته است در صورت تغذیه گله های تخمگذار با دان حاوی کلسیم ناکافی بیش از 150 نوع علایم کمبود کلسیم بروز مینماید که می توانند موجب کاهش تولید شوند . مهمترین مانع در زمینه تعیین مقدار کلسیم تغییرمقدار مورد نیاز کلسیم است که به نظر می رسد مرتبا تغییر می یابد به طوری که بر اساس تحقیقات به عمل آمده از سال 1944 تا سال 1984 مقدار کلسیم 65 درصد افزایش یافته و از روزانه 27/2 به 75/3 گرم برای هر مرغ رسیده است طبق گزارش های موجود میانگین کلسیم مورد نیاز روزانه در دهه سالهای 1940 ، 1960 ، 1970 ، 1980 به ترتیب 44/3 ، 14/4 ، 44/4 و 07/5 گرم برای هر مرغ بوده است . این تغییرات نشانگر مشکلات و اهمیت تامین میزان کلسیم مورد نیاز گله های تخمگذار می باشد در حقیقت با توجه به اطلاعات فوق این سوال پیش می اید که آیا احتیاجات دام مرغ برای کلسیم تغییر نموده یا اینکه عقاید متخصصین تغذیه تغییر پیدا کرده است زیرا حتی در طول سالهای 1960- 1940 تعداد زیادی از متخصصین روزانه بیش از چهار گرم کلسیم را برای هرمرغ توصیه می نمودند در اینجا متذکر می گردد که مقادیر توصیه شده برای کلسیم در این مقاله براساس تفسیر مولف از تحقیقات گذشته تجربیات عملی و تحقیقی که اخیرا در دانشگاه صورت گرفته استوار می باشند .

 

تغییر فرمول دان نیمچه های پولت به دان مرغ تخمگذار

هر گاه تغییر فرمول دان نیمچه ها یا دان پیش تخمگذاری که دارای 1 تا 2 درصد کلسیم می باشد به دان مرغ تخمگذار که باید دارای 75/3 درصد کلسیم باشد مدت 7 روز بعد از تولید اولین تخم مرغ تاخیر بیفتد مقداردان مصرفی و چربی بدن و چربی کبد مرغ به طور معنی داری افزایش یافته ، کیفیت پوسته در تخم مرغ پولتهایی که زودتر رسیده اند کاهش می یابد . همچنین آزمایشهای بیشتر نشان داده اند که وزن استخوان و قدرت شکنندگی آنها تا 40 درصد کاهش می یابد با توجه به اینکه جبران کمبود کلسیم در مرحله پیک تولید برای پولت هایی که در چنین وضعیتی به مرحله تولید تخم مرغ می رسند حتی پس از دریافت مقادیر کافی کلسیم مشکل است بنابراین تاخیر در تغییر فرمول دان پولت ها به دان مرغ تخمگذار حتی برای چند روز میتواند علل وقوع برخی از اختلالات استخوانی وتلفات غیر طبیعی را که گاهی درست قبل از تولید تخم مرغ و در مرحله تولید حداکثر تخم مرغ مشاهده می شوند توجیه نماید .

 

زمان تغییر جیره پولت به جیره تخمگذار

به منظور آنکه پولت ها قادر به ذخیره مقادیر کافی ازکلسیم درمغز استخوانهای خودباشند تقریبا 14-7 روز قبل از گذاشتن اولین تخم مرغ به مقادیر بالای کلسیم نیاز دارند بلوغ جنسی مرغ معمولا در 18 هفتگی ظاهرمی شود به هر حال با توجه به ادامه تمایل صاحبان گله های مرغ تخمگذار برای ایجاد بلوغ زود رس تولید کنندگان باید به منظور حصول اطمینان ازتغییر جیره پولتها به جیره تخمگذاری قبل از شروع تخمگذاری گله را به طور مستمر مورد بازدید قرار دهند شرکت های لاین پیشنهاد می کند استفاده از جیره پیش تخمگذاری حاوی 2% کلسیم از سن 17-16 هفتگی و جیره تخمگذار از سن 18 هفتگی آغاز شود .

 

مقدار کلسیم دان مرغ از شروع انتقال به سالنهای تخمگذار تامرحله تولید حداکثر تخم مرغ

با شروع تخمگذاری مقدار مصرف غذا سریعا تغییر می یابد ولی تغییر فرمول دان براساس میانگین دان مصرفی معمولا تا مرحله حداکثر تولید ضروری نمی باشد به عنوان مثال زمانی که پولتهای دارای تخم مرغ سفید به مرحله تولید می رسند مقدار دان مصرفی ممکن است روزانه فقط 80 گرم باشد که در این صورت مقدار کلسیم جیره قاعدتا باید به 69/4 درصدافزایش یابد تا روزانه به طور متوسط 75/3 گرم کلسیم به هرمرغ برسد با این حال افزایش میزان کلسیم جیره به 69/4 درصد ضروری نمی باشد زیرا در این مرحله بسیاری از مرغهای گله هنوز تولیدی نداشته و مرغهایی نیز که شروع به تولید کرده اند دان بیشتری نسبت به سایر مرغها مصرف خواهند نمود . بنابراین حتی اگر میانگین مصرف روزانه کلسیم کمتر از 75/3 گرم برای هر مرغ باشد مرغهای جوان در حال تولید هنوز می توانند احتیاجات خود را تامین کنند مقدار ذخیره کلسیم پوسته تخم مرغ پیش از رسیدن به مرحله حداکثر تولید تقریبا 5 درصد کمتر از مقدار آن در بعد از مرحله حداکثر تولید می باشد در اکثر موارد جیره حاوی 75/3 درصد کلسیم برای گله های تخمگذار قبل از رسیدن به مرحله پیک تولید کافی است .

 

مقدار کلسیم مورد نیاز مرغ از مرحله حداکثر تولید تا پایان دوره تخمگذاری

برای حصول اطمینان از داشتن تخم مرغهایی با بهترین کیفیت پوسته توصیه می شود که پس از رسیدن به مرحله پیک تولید مرغهای تخمگذار تا سن 36 هفتگی روزانه حداقل 75/3 گرم از 52-37 هفتگی روزانه 4 گرم و از 53 هفتگی 25/4 گرم کلسیم مصرف کنند درمرغهای مسن تر یا مرغهایی که پوسته تخم مرغهای آنها دچار نقص می باشد میتوان بر حسب سن مرغ و شدت ونوع نقص پوسته ، میزان دریافت کلسیم را روزانه تا یک گرم بیش ازمقادیر توصیه شده افزایش داد . زمانی که درصد تولید در فواصل ماهیانه را در مقدار کلسیم موجود در پوسته تخم مرغ ضرب کنیم میتوان دید که میانگین مقدار کلسیم ذخیره شده روزانه در پوسته تخم مرغ درمرحله حداکثر تولید بیشتر از سایر مراحل است میانگین مقدار کلسیم ذخیره شده روزانه در پوسته تخم مرغ برحسب سن مرغ کاهش می یابد بنابراین به صورت منطقی مقدار کلسیم مورد نیاز گله مرغ تخمگذار و هر مرغ به طور انفرادی در مرحله پیک تولید تخم مرغ در بالاترین سطح بوده وسپس به تدریج کاهش می یابد با این حال در حقیقت کلسیم مورد نیاز هر مرغ برای هر تخم مرغ مشخص عملا باافزایش سن مرغ کاهش نمی یابد توانایی مرغ جهت ذخیره سازی کلسیم برای تشکیل پوسته تخم مرغ محدود می باشد همچنین مقدارکلسیم ذخیره شده در پوسته تخم مرغ به تدریج با بالا رفتن سن مرغ تا حدکمی افزایش یافته و ممکن است کارایی و جذب و بکارگیری کلسیم در بدن مرغ کاهش یابد بنابراین بابالا رفتن سن مرغ مقدار کلسیم مورد نیاز مرغها عملا افزایش می یابد در نتیجه می توان بر این نکته تاکید کرد که حتی با وجود اینکه کلسیم یکی از ارزانترین مواد تشکیل دهنده جیره مرغهای تخمگذار می باشد در صورت استفاده نامناسب از آن می تواند پرهزینه ترین مواد محسوب گردد تغذیه مرغهابا کلسیم ناکافی می تواند هزنیه دان ، میزان دریافت غذا ، وزن بدن مرغ ، مقدار وزن و چربی کبد و چربی بدن ، نقایص پوسته تخم مرغ و اختلالات استخوان بندی را افزایش دهد تمام این موارد می توانند تاثیرنامطلوبی درتولید تخم مرغ ومقدار سود تولید کننده داشته باشند .

سن مرغ بر حسب هفته

17-16

28-18

36-29

52-37

53- به بالا

مقدار کلسیم پیشنهادی در دان برای مرغ تخمگذار

2 درصد

75/3 درصد

75/3 گرم برای هر مرغ در روز

4 گرم برای هر مرغ در روز

25/4 گرم برای هر مرغ در روز

 

چنانچه در مرغهای مسن تر ، پوسته تخم مرغ به طور غیر طبیعی نازک شود مقدار کلسیم دریافتی مرغ را می توان روزانه حداکثر تا 75/4 گرم افزایش داه یا مقداری ازکلسیم را به صورت قطعات بزرگ سنگ اهک اضافه شده به جیره مرغهای جوانی که در حال رسیدن به مرحله تولید می باشند مطلوب است در مرغهای مسن میزان قطعات بزرگ ، سنگ آهک را در جیره باید تا 50% افزایش داد .

 

بازدید امروز: 43 ، بازدید دیروز: 89 ، کل بازدیدها: 308406
پوسته‌ی وبلاگ بوسیله Aviva Web Directory ترجمه به پارسی بلاگ تیم پارسی بلاگ
تعمیرات خودرو - تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی -آموزش کابینت سازی آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی پرورش گاو -پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی پلان معماری - پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پرورش ماهی -پرورش ماهی پرورش ماهی -پرورش ماهی سیستم وبلاگ دهی -سیستم وبلاگدهی